ประสาทสัมผัส

ภาษาอังกฤษ


n sense
หน่วยนับ: อย่าง
ความหมายเหมือนกับ: การรู้สึก , การเห็น , การรู้รส , การได้ยิน
ตัวอย่างประโยค: เครื่องเล่นต่างๆ จะเป็นข้อมูลให้เด็กได้ฝึกพัฒนารับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5