ประสาทสมอง

ภาษาอังกฤษ


n brain nerve
ตัวอย่างประโยค: เส้นประสาทสมองที่ 8 เป็นเส้นประสาทของหูชั้นในพบเป็นเนื้องอกบ่อยที่สุดในบรรดาประสาทสมองทั้งหมด