ประสาท

ภาษาอังกฤษ


n nerve
คำอธิบาย: ส่วนของร่างกาย มีลักษณะคล้ายเส้นใย มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย
ตัวอย่างประโยค: กัญชาเป็นยาเสพย์ติดแบบกระตุ้นประสาท
v give
ความหมายเหมือนกับ: ยื่นให้ , มอบให้ , ยินดีให้ , โปรดให้
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleased to give , bestow , confer , grant
ตัวอย่างประโยค: อธิการบดีประสาทปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนี้