ประสา

ภาษาอังกฤษ


n manner
ความหมายเหมือนกับ: วิสัยที่เป็นไป , ภาวะ , สถานะที่เป็นอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: way , style , conduct , pattern , course of action
ตัวอย่างประโยค: เธอพูดไปตามประสาเด็ก