ประสม

ภาษาอังกฤษ


v mix
ความหมายเหมือนกับ: ผสม , รวมกัน , ปนกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: combine , mingle , amalgamate , add , compound
ตัวอย่างประโยค: แป้งประสมกับน้ำเป็นแป้งเปียก