ประสบภัย

ภาษาอังกฤษ


v encounter danger
คำอธิบาย: พบกับความโชคร้าย อันตรายต่างๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: meet with danger , experience danger
ตัวอย่างประโยค: ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยประสบภัยจากรอบทิศทั้งภายในและนอกประเทศ
v encounter danger
คำอธิบาย: พบกับความโชคร้าย อันตรายต่างๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: meet with danger , experience danger
ตัวอย่างประโยค: ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยประสบภัยจากรอบทิศทั้งภายในและนอกประเทศ