ประสบปัญหา

ภาษาอังกฤษ


v face a problem
คำอธิบาย: พบกับความยุ่งยาก หรือข้อที่ต้องแก้ไข
คำที่เกี่ยวข้อง: confront a problem
ตัวอย่างประโยค: ปัจจัยในประเทศที่ทำให้เศรษฐกิจไทยประสบปัญหา คือ การตกต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ