ประสบ

ภาษาอังกฤษ


v face
ความหมายเหมือนกับ: เผชิญ , พบ , เจอ , เจอะเจอ , พบปะ , พบเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: encounter , meet , find , face , confront
ตัวอย่างประโยค: บริษัทได้ประสบกับการขาดทุนมาตลอด