ประสงค์

ภาษาอังกฤษ


v wish
ความหมายเหมือนกับ: อยาก , ต้องการ , ปรารถนา , หวัง , เรียกร้อง , มุ่งหวัง , ตั้งใจ , หมายมั่น , มุ่งหมาย , มุ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: desire , want , intend , mean , purpose , aim
ตัวอย่างประโยค: สินเชื่อนี้จะให้กับลูกค้าที่ประสงค์จะซ่อมแซมตกแต่งที่อยู่อาศัยเท่านั้น

คำที่มี "ประสงค์" ในคำ


ประสงค์ร้าย v have a malicious intention
หน่วยนับ: ครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: คิดร้าย , มุ่งร้าย , พยาบาท , อาฆาต , เจตนาร้าย , ปองร้าย , จองเวร , มุ่งร้าย
คำตรงข้าม: ประสงค์ดี , เจตนาดี
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกปลดออกจากตำแหน่งเพราะมีผู้ประสงค์ร้ายมาใส่ความเขา

ประสงค์ดี v good will
ความหมายเหมือนกับ: หวังดี , เจตนาดี
คำตรงข้าม: ประสงค์ร้าย
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ประสงค์ดีต่อลูกๆ ทุกคน

ราชประสงค์ n intention
คำอธิบาย: ความต้องการของพระมหากษัตริย์
ความหมายเหมือนกับ: พระราชประสงค์

อเนกประสงค์ adj multi-purpose
คำอธิบาย: ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง แล้วแต่ความต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: สารพัดประโยชน์
ตัวอย่างประโยค: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯมีวัตถุประสงค์ที่จะทำเขื่อนนี้เป็นเขื่อน อเนกประสงค์คือนอกจากประโยชน์เรื่องการชลประทานแล้วยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ได้ด้วย

พระราชประสงค์ n royal intention
คำอธิบาย: ความต้องการ, ความประสงค์
ความหมายเหมือนกับ: ความต้องการ , ความประสงค์
ตัวอย่างประโยค: การรถไฟแห่งประเทศไทยทูลเกล้าฯ ถวายที่ดิน 100 ไร่ เพื่อสร้างสวนสาธารณะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่พึงประสงค์ adj desirable
ความหมายเหมือนกับ: ที่พึงพอใจ

วัตถุประสงค์ n objective
คำอธิบาย: สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: จุดประสงค์ , จุดมุ่งหมาย
ตัวอย่างประโยค: สมาคมของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเงิน

พึงประสงค์ v desire
ความหมายเหมือนกับ: พึงปรารถนา , ประสงค์ , ปรารถนา , ต้องการ
ตัวอย่างประโยค: งานที่ใช้ความพิถีพิถันและความละเอียดอ่อนไม่ใช่งานที่เขาพึงประสงค์นัก แต่เขาก็ทำได้อย่างดี

เป้าประสงค์ n aim
คำอธิบาย: วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลพยายามบรรลุถึง
ความหมายเหมือนกับ: เป้าหมาย , จุดมุ่งหมาย , จุดประสงค์ , วัตถุประสงค์
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีคลังมีเป้าประสงค์จะปฏิรูประบบธนาคารให้พ้นจากสภาพธุรกิจครอบครัว

สมประสงค์ v attain one´s desires
คำอธิบาย: สำเร็จดังประสงค์, ได้ดังใจหวัง
ความหมายเหมือนกับ: สมปรารถนา , สมหวัง , สมใจคิด , สมใจนึก
ตัวอย่างประโยค: เขาลงทุนสืบข่าวด้วยตนเองอยู่เสมอ แต่ไม่สมประสงค์สักครั้ง

ต้องประสงค์ v want
คำอธิบาย: อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความต้องการที่มี
ความหมายเหมือนกับ: ต้องการ , ใคร่ได้ , อยาก
ตัวอย่างประโยค: ฉันต้องประสงค์จะให้เธออยู่ที่นี่ เพราะเธอถูกชะตาฉันเป็นอันมาก

ความประสงค์ n purpose
ความหมายเหมือนกับ: ความต้องการ , ความปรารถนา
ตัวอย่างประโยค: ผู้รักชาติมีความประสงค์ที่จะให้เกิดความสามัคคีในประเทศ

จุดประสงค์ n purpose
หน่วยนับ: จุดประสงค์
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุประสงค์
ตัวอย่างประโยค: กวีนั้นต้องเป็นผู้รู้ภาษาดี สามารถพลิกแพลงใช้ภาษาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ได้หลากหลาย

ผู้ประสงค์ดี n well-wisher
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ปรารถนาดี
คำตรงข้าม: ผู้หวังร้าย , ผู้ประสงค์ร้าย

แสดงความประสงค์ v disclose one´s intention
ความหมายเหมือนกับ: แสดงเจตจำนงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top