ประสก

ภาษาอังกฤษ


n pious Buddhist
คำอธิบาย: ชายผู้แสดงตนเป็นคนถือพระพุทธศาสนา, คำที่บรรพชิตเรียกคฤหัสถ์ผู้ชาย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: อุบาสก , ฆราวาส , คฤหัสถ์
คำที่เกี่ยวข้อง: layman , lay devoter , churchman
คำตรงข้าม: อุบาสิกา , สีกา