ประวิง

ภาษาอังกฤษ


v delay
ความหมายเหมือนกับ: หน่วง , ถ่วง
คำที่เกี่ยวข้อง: defer , impede , retard , encumber , detain , prolong , drag out
ตัวอย่างประโยค: ทนายจำเลยพยายามประวิงความ