ประวัติส่วนตัว

ภาษาอังกฤษ


n background and personal information
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครงานต้องกรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน