ประยูรญาติ

ภาษาอังกฤษ


n relative
ความหมายเหมือนกับ: เชื้อสาย , ตระกูล , เผ่าพันธุ์ , ประยูรวงศ์ , ประยูร , ญาติ , วงศ์ตระกูล , เครือญาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: relation , kinsfolk , family
ตัวอย่างประโยค: พระองค์รับสั่งว่าถ้าพระองค์สิ้นไปแล้วก็ให้ทรงช่วยดูแลพระประยูรญาติและบ้านเมือง