ประยูร

ภาษาอังกฤษ


n family
ความหมายเหมือนกับ: เชื้อสาย , ตระกูล , เผ่าพันธุ์ , ประยูรญาติ , ประยูรวงศ์ , ญาติ , วงศ์ตระกูล , เครือญาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: lineage , race , stock , pedigree , ancestry
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นพระประยูรญาติคนหนึ่งของพระราชา