ประยุกต์ใช้

ภาษาอังกฤษ


v apply
คำอธิบาย: ใช้ประโยชน์จากทฤษฎีหรือความรู้ที่มีอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ปรับใช้ , ดัดแปลง
คำที่เกี่ยวข้อง: adapt , make practical use
ตัวอย่างประโยค: นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้ากับสภาพชีวิตในปัจจุบัน