ประยุกต์

ภาษาอังกฤษ


adj applied
คำอธิบาย: ที่นำความรู้เชิงทฤษฎีหรือความรู้ที่อยู่แล้วมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: ปรับใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: practical
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์มากขึ้น
v apply
คำอธิบาย: นำความรู้เชิงทฤษฎี หรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วมาใช้
ความหมายเหมือนกับ: ปรับใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: adapt , adjust , make practical use
ตัวอย่างประโยค: กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์เป็นการนำความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ทุกสาขา วิชาไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยการวิเคราะห์การรักษาและการป้องกันโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ