ประยุกต์

ภาษาอังกฤษ


adj applied
คำอธิบาย: ที่นำความรู้เชิงทฤษฎีหรือความรู้ที่อยู่แล้วมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: ปรับใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: practical
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์มากขึ้น
v apply
คำอธิบาย: นำความรู้เชิงทฤษฎี หรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วมาใช้
ความหมายเหมือนกับ: ปรับใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: adapt , adjust , make practical use
ตัวอย่างประโยค: กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์เป็นการนำความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ทุกสาขา วิชาไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยการวิเคราะห์การรักษาและการป้องกันโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ

คำที่มี "ประยุกต์" ในคำ


ประยุกต์ใช้ v apply
คำอธิบาย: ใช้ประโยชน์จากทฤษฎีหรือความรู้ที่มีอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ปรับใช้ , ดัดแปลง
ตัวอย่างประโยค: นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้ากับสภาพชีวิตในปัจจุบัน

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ n applied science
คำอธิบาย: วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่มุ่งประโยชน์ในทางปฏิบัติยิ่งกว่าทางทฤษฎี
คำตรงข้าม: วิทยาศาสตร์ทฤษฎีค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top