ประมุข

ภาษาอังกฤษ


n leader
คำอธิบาย: ผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าของประเทศหรือศาสนาเป็นต้น
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: กษัตริย์ , ผู้เป็นใหญ่ , ผู้มีอำนาจ , ผู้นำ , ผู้อยู่เหนือ , นาย , เจ้านาย , หัวหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , chief of state , head , chieftain
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข