ประมาท

ภาษาอังกฤษ


v slight
ความหมายเหมือนกับ: ดูหมิ่น , หมิ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: belittle , disparage , underrate , disdain , insult , underestimate
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่มีเจตนาดูถูกหรือหมิ่นประมาทพวกพี่ๆ
v be careless
ความหมายเหมือนกับ: สะเพร่า , เลินเล่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: be remiss , be negligent , be imprudent , be inattentive , be rash
คำตรงข้าม: ระมัดระวัง
ตัวอย่างประโยค: ในการทำงานหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใด เราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลง