ประมาณ

ภาษาอังกฤษ


adv about
คำอธิบาย: กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจำนวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร
ความหมายเหมือนกับ: ราว , ราวๆ , โดยประมาณ
คำที่เกี่ยวข้อง: around , approximately
ตัวอย่างประโยค: มีผู้เสนอตัวจะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีประมาณ 12 คน
v estimate
ความหมายเหมือนกับ: กะ , คะเน , คาด , คาดคะเน , เก็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: approximate , reckon , calculate , compute roughly , guess , guesstimate
ตัวอย่างประโยค: ในการทำอาหารบางครั้งก็ไม่มีสูตรอะไรที่แน่นอนตายตัว จะต้องประมาณประมาณอัตราส่วนของส่วนผสมเอาเอง

คำที่มี "ประมาณ" ในคำ


ประมาณการณ์ v expect
คำอธิบาย: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป
ความหมายเหมือนกับ: คาดการณ์ , คาดหมาย
ตัวอย่างประโยค: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม

ประมาณตัว v estimate one´s own ability or strength
คำอธิบาย: สำนึกในฐานะของตน
ความหมายเหมือนกับ: ประมาณตน
ตัวอย่างประโยค: เขารู้จักประมาณตัวในการทำธุรกิจเพื่อไม่ให้ขาดทุนย่อยยับ

ประมาณการ v estimate
ความหมายเหมือนกับ: กะ , คาด , เก็ง , กะ , ประมาณ , คาดคะเน
ตัวอย่างประโยค: ในปีค.ศ.2000 สหประชาชาติได้ประมาณการว่าประชากรของโลกอาจจะถึง 6,500 ล้านคน

ประมาณการ n estimate
ความหมายเหมือนกับ: การคาดการณ์ , การคาดคะเน
ตัวอย่างประโยค: ปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทได้เพิ่มสูงขึ้นตามประมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประมาณตน v know one´s standing or merits
คำอธิบาย: สำนึกในฐานะของตน
ความหมายเหมือนกับ: ประมาณตัว , พอตัว , พอประมาณ
คำตรงข้าม: หลงตน , ทะนงตน
ตัวอย่างประโยค: ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังจะต้องรู้จักประมาณตน จะต้องไม่แสดงความอวดเก่งเพื่อแสดงความสำคัญเฉพาะงานของตน

ประมาณคุณค่า v appraise
ความหมายเหมือนกับ: วินิจฉัยคุณค่า

ประมาณราคา v appraise
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดราคา , คาดค่า , กำหนดค่า

ประมาณว่า v assume
ความหมายเหมือนกับ: กะเอาว่า

งบประมาณแผ่นดิน n annual government statement of expenditure
คำอธิบาย: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท

เหลือประมาณ adv very
ความหมายเหมือนกับ: เหลือเกิน , อย่างยิ่ง , อย่างมาก
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนขี้เหนียวเหลือประมาณอย่างบอกไม่ถูก

งบประมาณ n budget
คำอธิบาย: ประมาณการรายรับและรายจ่าย
หน่วยนับ: บาท
ความหมายเหมือนกับ: งบดุล , งบบัญชี
ตัวอย่างประโยค: คณะวิจัยติดตามผลจัดทำมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนใช้วางแผนงบประมาณ

ปีงบประมาณ n fiscal year
คำอธิบาย: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น
หน่วยนับ: ปี
ตัวอย่างประโยค: กปภ. ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายกำลังผลิต และขยายพื้นที่การให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนถึงประมาณปีงบประมาณ 2537

พอประมาณ adv moderately
คำอธิบาย: เพียงปานกลาง
ความหมายเหมือนกับ: พอควร , พอสมควร
ตัวอย่างประโยค: การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ประสบความสำเร็จพอประมาณทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับคำสั่งในรูปประโยคภาษาอังกฤษได้

พอสถานประมาณ adv appropriately
ความหมายเหมือนกับ: พอควร , พอสมควร
ตัวอย่างประโยค: เขาแก้ปัญหานี้ได้ก็นับว่าเขาฉลาดพอสถานประมาณ

สำนักงบประมาณ n Bureau of the Budget
ตัวอย่างประโยค: ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินประจำงวดพิเศษในหมายเหตุขอใบอนุมัติเงินประจำงวด

สุดประมาณ adv immeasurably
คำอธิบาย: เกินที่จะประมาณได้
ความหมายเหมือนกับ: เหลือประมาณ
ตัวอย่างประโยค: บุญคุณของท่านมีค่าสุดประมาณ แม้ทั้งชีวิตของผมก็คงชดใช้ไม่เพียงพอ

โดยประมาณ adv approximately
คำอธิบาย: ที่กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงความจริง
ความหมายเหมือนกับ: เกือบ , ราวๆ , ประมาณ , คร่าวๆ , ใกล้เคียง
คำตรงข้าม: โดยตรง , กำหนดแน่นอน , เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างประโยค: การเดินทางจากบ้านของเขาไปถึงที่ทำงานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณ

ตั้งงบประมาณ v set up a budget
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งงบ
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยให้คณะฯ ตั้งงบประมาณงบกลางไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดเงินรวมงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ตัดงบประมาณ v cut the budget
ความหมายเหมือนกับ: ตัดงบ , หักงบประมาณ , หักงบ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลนี้ต้องตัดงบประมาณเพื่อจะได้กู้เงินไอเอ็มเอฟต่อไป

ความพอประมาณ n sufficiency
ความหมายเหมือนกับ: ความเหมาะสม , ความพอเหมาะ

การประมาณ n assessment
ความหมายเหมือนกับ: การคาดการณ์ , การคาดคะเน

หักงบประมาณ v cut the budget
ความหมายเหมือนกับ: ตัดงบ , หักงบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top