ประมวลรัษฎากร

ภาษาอังกฤษ


n Revenue Code
คำอธิบาย: ชื่อประมวลกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
หน่วยนับ: ฉบับ
คำที่เกี่ยวข้อง: Code of Revenue