ประมวลผลข้อมูล

ภาษาอังกฤษ


v process data (information)
คำอธิบาย: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
คำที่เกี่ยวข้อง: evaluate data (information)
ตัวอย่างประโยค: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข