ประมวลการสอน

ภาษาอังกฤษ


n syllabus
คำอธิบาย: หนังสือหรือเอกสารที่แสดงเนื้อหาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
หน่วยนับ: เล่ม, ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: ครูทุกคนจะต้องจัดเตรียมประมวลการสอนก่อนเปิดเรียน