ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ภาษาอังกฤษ


n Civil and Commercial Code
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: สัญญาประเภทนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์