ประมวลกฎหมายอาญา

ภาษาอังกฤษ


n Criminal Code
หน่วยนับ: ฉบับ
คำที่เกี่ยวข้อง: Penal Code
ตัวอย่างประโยค: ประมวลกฎหมายอาญาจัดพิมพ์ออกเผยแพร่แล้ว