ประมวลกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ


n code of laws
คำอธิบาย: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รวบรวมกฎหมายในลักษณะเดียวกันไว้เป็นระบบตาม หลักวิชาการ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หน่วยนับ: ฉบับ
คำที่เกี่ยวข้อง: law code
ตัวอย่างประโยค: กรมสรรพากรจัดพิมพ์ประมวลกฎหมายภาษีอากรออกเผยแพร่