ประภาษ

ภาษาอังกฤษ


v tell
ความหมายเหมือนกับ: พูด , ตรัส , รับสั่ง , บอก
คำที่เกี่ยวข้อง: speak , explain , say , utter
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหญิงทรงประภาษกับข้าราชบริพารที่รอรับเสด็จ