ประพิมพ์ประพาย

ภาษาอังกฤษ


n feature
คำอธิบาย: รูปพรรณสัณฐาน โดยเฉพาะหมายถึงลักษณะหรือส่วนที่คล้ายคลึงกัน
ความหมายเหมือนกับ: รูปพรรณสัณฐาน , ลักษณะที่คล้ายกัน , รูปร่างท่าทาง , สัณฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: resemblance , appearance
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้มีประพิมพ์ประพายคล้ายพ่อ