ประพาส

ภาษาอังกฤษ


v tour
คำอธิบาย: ไปต่างถิ่นหรือต่างแดน
ความหมายเหมือนกับ: ท่องเที่ยว , เดินทาง , ทัศนาจร , สัญจร , เที่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: make a trip , visit , go aboard , travel
ตัวอย่างประโยค: รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆ