ประพันธ์

ภาษาอังกฤษ


v write
ความหมายเหมือนกับ: นิพนธ์ , แต่ง , เรียบเรียง , ร้อยกรอง , ร้อยเรียง , เขียน
คำที่เกี่ยวข้อง: compose , create
ตัวอย่างประโยค: เขาประพันธ์นวนิยายขึ้นหลายเล่ม