ประพฤติตาม

ภาษาอังกฤษ


v follow
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติตาม , ทำตาม , เจริญรอยตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: observe the precepts , behave , track , trace
คำตรงข้าม: ฝ่าฝืน
ตัวอย่างประโยค: นี่ถ้าไม่มีเหตุอื่นบังคับก็เห็นจะไม่มีใครประพฤติตาม