ประพฤติตน

ภาษาอังกฤษ


v behave oneself
ความหมายเหมือนกับ: ประพฤติตัว , ปฏิบัติตน
คำที่เกี่ยวข้อง: perform , act
ตัวอย่างประโยค: รัฐสภามีข้อบังคับควบคุมจรรยาบรรณของประธานสภาไว้ด้วยไม่ให้ประพฤติตนจนขาดความน่าเชื่อถือในความเป็นกลาง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top