ประพจน์

ภาษาอังกฤษ


n Buddha´s teaching
หน่วยนับ: บท, ตอน
ความหมายเหมือนกับ: ปาพจน์ , ปาวจนะ , พุทธวจนะ , พระธรรมคำสอน , เทศนา
คำที่เกี่ยวข้อง: Buddha´s word
n proposal
คำอธิบาย: ข้อความที่กล่าว, ข้อความที่เสนอ
คำที่เกี่ยวข้อง: proposition , announcement