ประปา

ภาษาอังกฤษ


n water supply
คำอธิบาย: น้ำที่เกรอะกรองให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค แล้วจ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอย
ความหมายเหมือนกับ: น้ำประปา
คำที่เกี่ยวข้อง: running water , tap water
ตัวอย่างประโยค: บางหมู่บ้านนี้ยังไม่มีประปาใช้