ประนอมหนี้

ภาษาอังกฤษ


v compound a debt
คำอธิบาย: การที่ลูกหนี้ขอทำความตกลงในเรื่องหนี้สิน โดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน หรือโดยวิธีอื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: reach a compromise with creditors
ตัวอย่างประโยค: มีลูกค้าหลายรายที่ต้องการขอประนอมหนี้กับธนาคาร