ประนอม

ภาษาอังกฤษ


v make concessions
ความหมายเหมือนกับ: อะลุ้มอล่วย , ทำการปรองดอง , รอมชอม , ผ่อนหนักผ่อนเบา
คำที่เกี่ยวข้อง: compromise , concede to another´s wishes , conciliate , be conciliated , come to terms
ตัวอย่างประโยค: ลูกหนี้ยอมประนอมหนี้ให้กับเจ้าหนี้ดังนั้นจึงไม่มีการฟ้องร้องขึ้นศาลกัน