ประทุนหลังช้าง

ภาษาอังกฤษ


n howdah
ความหมายเหมือนกับ: กูบช้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: houdah , saddle (for elephant)