ประทุก

ภาษาอังกฤษ


v load
ความหมายเหมือนกับ: บรรทุก , ขน
คำที่เกี่ยวข้อง: be filled up with , be loaded up with , pack , carry , hold
ตัวอย่างประโยค: เกวียนเล่มนั้นประทุกสินค้าหนักเกินไป