ประทานบัตร

ภาษาอังกฤษ


n patent permit
คำอธิบาย: หนังสือสำคัญที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: สัมปทาน , ใบอนุญาต
คำที่เกี่ยวข้อง: concession
ตัวอย่างประโยค: บริษัทได้ยื่นเรื่องของประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่