ประทับตรา

ภาษาอังกฤษ


v seal
คำอธิบาย: กดตราลงบนเอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: ประทับ , กดตรา , ตีตรา , ตอกตรา
คำที่เกี่ยวข้อง: affix a seal , stamp
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้ครั่งประทับตราในการห่อพัสดุ