ประดาษ

ภาษาอังกฤษ


adj common
ความหมายเหมือนกับ: ดาษ , สามัญ , ทั่วไป , ดารดาษ
คำที่เกี่ยวข้อง: indifferent , mediocre , usual , normal , ordinary
คำตรงข้าม: พิเศษ , เฉพาะ
ตัวอย่างประโยค: ของประดาษอย่างนี้เธอไม่ชอบหรอก
adj wicked
ความหมายเหมือนกับ: สามัญ , ต่ำช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: bad , evil , base