ประดาน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n diver
คำอธิบาย: ผู้ชำนาญดำน้ำ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: มนุษย์กบ , นักดำน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: frogman , skilled diver
ตัวอย่างประโยค: กล้องถ่ายรูปของเขาตกลงไปในน้ำจึงต้องหาประดาน้ำมางมขึ้น