ประชิด

ภาษาอังกฤษ


v be close to
ความหมายเหมือนกับ: ติด , ชิด , เข้าถึงตัว , เข้าชิดตัว , เข้าใกล้ , ขนาบ , ใกล้ชิด , เคียง
คำที่เกี่ยวข้อง: approach to , adjoin , come up against , be adjacent to , close in , come nearer , be contiguous to/with
คำตรงข้าม: ห่าง
ตัวอย่างประโยค: ทหารยกกองทัพมาประชิดชายแดน