ประชาสัมพันธ์

ภาษาอังกฤษ


n public relations
ความหมายเหมือนกับ: การโฆษณา , การบอกข่าว , การบอกกล่าว
ตัวอย่างประโยค: เขามาช่วยงานประชาสัมพันธ์
v publicize
ความหมายเหมือนกับ: แพร่ข่าว , กระจาย , ป่าวประกาศ , โฆษณา , เผยแพร่ , ป่าวร้อง , แจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: advertise
ตัวอย่างประโยค: ภาคเอกชนมีการเตรียมพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว