ประชาสงเคราะห์

ภาษาอังกฤษ


n public welfare
คำอธิบาย: การช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ เช่นการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยที่รัฐให้แก่ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: social services
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือจากกรมประชาสงเคราะห์