ประชาราษฎร์

ภาษาอังกฤษ


n people
หน่วยนับ: กลุ่ม, พวก
ความหมายเหมือนกับ: พลเมือง , ประชาชน , ประชากร , พลเรือน , ราษฎร
คำที่เกี่ยวข้อง: citizen , populace , inhabitants
ตัวอย่างประโยค: ประชาราษฎร์พากันได้รับความสุขในแว่นแคว้นของพระองค์