ประชาพิจารณ์

ภาษาอังกฤษ


n public hearing
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนจัดทำประชาพิจารณ์เรื่องการวางท่อก๊าซ