ประชาบาล

ภาษาอังกฤษ


adj local (education, autonomy)
คำอธิบาย: การศึกษาของท้องถิ่น มีราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนประชาบาลมีประจำทุกตำบล