ประชาธิปไตย

ภาษาอังกฤษ


n democracy
คำอธิบาย: ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่, การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: ระบบประชาธิปไตย
ตัวอย่างประโยค: การมีผู้นำแบบเลือกตั้งเป็นที่นิยมเพราะเป็นวิถีทางของประชาธิปไตย