ประชาคมยุโรป

ภาษาอังกฤษ


n European Community
คำที่เกี่ยวข้อง: EC
ตัวอย่างประโยค: ในช่วง 2 ปีแรกนี้สินค้าสิ่งทอได้ทะลักเข้าประชาคมยุโรปอย่างมาก