ประชากรศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n demography
คำอธิบาย: การศึกษาทางสถิติเกี่ยวกับประชากรในแง่อัตราการเกิด การตาย การย้ายถิ่น และการกระจาย เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ตัวอย่างประโยค: ความรู้ทางด้านประชากรศาสตร์จะช่วยให้เรากำหนดยุทธศาสตร์การวางแผน ครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น